Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI, WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES ORAZ LOGÓW NA STRONIE WWW.KLINMAM.PL

 

I POLITYKA PRYWATNOŚCI

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

III WYKORZYSTYWANIE LOGÓW

IV PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Określenie podstawowych założeń

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając naszą stronę internetową, czy korzystając z naszych usług. Przetwarzanie Twoich danych przez Machala Sp. z o.o. odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Machala Sp. z o.o., ul. Szybka 2-10, 50-421 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000234893, NIP: 8992537999, REGON: 020060328, kapitał zakładowy 140.000,00 zł.

 

Dane osobowe są przetwarzane na serwerach administrowanych przez Machala Group SE  z siedzibą w Pradze (Hybernská 1271/32 110 00 Praha 1 Czech republic), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. 2. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

adres e-mail:  biuro@machala.pl

telefon:  +48 71 793 25 00

adres pocztowy: Machala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szybka 2-10, 50-521 Wrocław, KRS: 0000234893.

 

 1. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie  wiadomość przez okno – Napisz Do Nas, dostępne na naszej stronie, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz ; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Klinmam.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie badań i analiz Klinmam.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy „Napisz Do Nas” w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Machala Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

 1. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

Machala Sp. z o.o. wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska/nazwy aby móc dokonać kontaktu z Tobą, w związku z wysłaną przez Ciebie wiadomością przez okno – Napisz Do Nas, dostępne na naszej stronie. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z tej usługi w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Podając nam swój numer telefonu wyrażasz zgodę także na jego przetwarzanie, celem ułatwienia nam bezpośredniego kontaktu z Tobą w razie zaistnienia takiej konieczności, pozostającej w związku z wysłaną przez Ciebie wiadomością przez okno – Napisz Do Nas.

 

 1. Uprawnienia wobec Machala Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Machala Sp. z o.o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

 1. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

Machala Sp. z o.o. może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. Machala Sp. z o.o. może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych

Machala Sp. z o.o. przechowuje Twoje dane osobowe w związku z przesłaniem przez Ciebie wiadomości przez okno – obsługa klienta, przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na tę wiadomość.

Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Machala Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Zastosowane zabezpieczenia

Serwis klinmam.pl zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Machala Sp. z o.o. oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu www.klinmam.pl.  W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje. Machala Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie www.klinmam.pl.

W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej stronie.

 

II WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Czym jest plik cookie?

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych odwiedzających stronę np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej.

 1. Sposób wykorzystania plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony klinmam.pl i optymalizacji korzystania z tej strony. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania odwiedzających ze strony, co umożliwia ulepszanie jej zawartości. 

W ramach strony internetowej klinmam.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego stronę. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

W ramach strony internetowej klinmam.pl są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:

 1. a)pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,
 2. b)„wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej klinmam.pl.
 3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Odwiedzający stronę może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Odwiedzający stronę może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 1. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez odwiedzającego stronę przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

 1. a)Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. b)Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. c)Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. d)Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe odwiedzających strony.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

 

III WYKORZYSTYWANIE LOGÓW

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Klinmam.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

IV PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 1000, 2018).